top of page

NEN en NEN commissie partijdig en onethisch?

Al meer dan 10 jaar bestaat er bij de NEN een subcommissie kleine blusmiddelen. Die vergaderen met de hiervoor betalende vertegenwoordigers van belanghebbenden regelmatig over zaken die met die kleine blusmiddelen van doen hebben. Voor de buitenwereld zijn dit objectieve commissie (s) die deskundige NEN objectieve produceren (er zijn er totaal 1500) die veiligheid moeten waarborgen. Maar niets (b)lijkt minder waar! De laatste tijd kwamen daarbij ook zaken als innovatieve blussers en een betere vertegenwoordiging van andere relevante marktpartijen aan de orde zodat het niet altijd het ‘old boys network’ van de grote fabrikanten, werkgevers en semi-overheidsdiensten betreft. Nieuwe leden of adspirant leden lieten daarbij regelmatig kritische geluiden horen: waardoor bijvoorbeeld de verplichte REOB-keuring uit het bouwbesluit verdwenen en ook de sprayblusser onder de aandacht van een groter publiek kwam. Geen pretje voor de gevestigde belangen en dat was dus een tikje tegen het zere been. Besluiten moeten in die commissie(s) echter altijd unaniem (in consensus) worden genomen. Dus als er enkele “kritische” leden het niet eens zijn met een voorgenomen besluit gaat dat dus niet door! Welnu dit was het geval toen er een belangrijke aanpassing moest komen in de NEN-2559 t.a.v. de controle van blussers, want die is tot op heden namelijk niet aangepast aan de ontwikkelingen in de markt en zou eerlijkheidshalve en objectief gezien dus aangepast moeten worden! Najaar 2022 werd een vergadering bijeen geroepen waarin men voornemens was de NEN Sub Commissie 30201208 ‘kleine blusmiddelen’ op te heffen. Met als argument dat de financiering niet rond was te krijgen omdat er een paar van die gevestigde namen uit gingen. Bij die vergadering staakten dus de stemmen en ging men uiteen.

De “kritische” leden hebben daarop direct een praktisch haalbaar en efficiënt tegenvoorstel gedaan waarbij het gemelde financiële probleem volledig was opgelost. Het nadeel van dit voorstel voor de NEN en NEN-commissie werd daarmee echter dat er meerder nieuwkomers in die NEN subcommissie zouden kunnen komen en dit bestaande status quo van gevestigde partijen zou kunnen bedreigen en daarmee echt onafhankelijk en objectief zou worden. November 2022 wordt vanuit de NEN met nietszeggende reacties om de kennelijk hete brij heen gedraaid, terwijl de vergadering over hun eigen voornemen gepland staat op eind november. Het goed onderbouwde en beargumenteerde tegenvoorstel; voor het voortbestaan van die commissie kleine blusmiddelen; is verder inhoudelijk niet gecommuniceerd (veelzeggend?) naar de overige leden van die subcommissie!

De agenda eind november betreft: toelichting op het voorstel de Werk Groep 30201208 onder te brengen bij 351089 en toelichting op het voorstel de Werk Groep 30201208 door te laten gaan als zelfstandige normcommissie. Maar die vergadering blijkt plotsklaps de dag zelf niet door te gaan! En verplaats te worden naar 2023. In december 2022 vernemen de “kritische” leden zelfs nog een ongenuanceerde reactie van de ethische commissie van de normontwikkeling aangaande de gedragscode commissiewerk. Waaruit helaas duidelijk blijkt dat positief kritische voorstellen die indruisen tegen gevestigde belangen in zo’n NEN commissie echt niet kunnen! Na aanvullende argumentatie en onderbouwing naar hen is hier ook van die ethische commissie niets meer over vernomen! Januari 2023 ontvangt men op 18/01 de uitnodiging voor de teammeeting op 20/01. Ondanks dat er die dag geen unanieme besluitvorming is, wordt er onder aanvoering van de NEN toch ondemocratisch besloten de NEN Sub Commissie 30201208 ‘kleine blusmiddelen’ op te heffen en geruisloos over te laten gaan in de “grote” commissie. Doordat één van de kritische leden een inlog had gekregen die niet werkte en daardoor niet kon participeren (toen hij daarover belde werd hij niet doorverbonden omdat men in vergadering was!) bleef er nog maar 1 kritisch lid over welke akkoord is gegaan onder voorbehoud dat de Ethische commissie hierover contact zou opnemen en zich nog zou uitspreken. En geheel in lijn met dit “interne opzetje” is daar dus ook niets meer van vernomen.

Daar de voorgestelde meepraat participatie vanuit de NEN als ‘doekje voor het bloeden’ hierbinnen een veelvoud aan kosten met zich meeneemt (b)lijkt dat daarmee dus een onethische uitschakel en monddood maak manoeuvre te zijn! Hierdoor werden in één klap alle in de afgelopen twee jaar in bewerking zijnde voorstellen geheel teniet gedaan en kan alles blijven zoals het al tientallen jaren is. Uitsluitend financiële eigen belang argumenten tellen dus binnen de NEN en niet de objectieve toetsing en implementatie van innovatieve en veiliger producten. Een grote schande! Spijtig voor alle serieuze onafhankelijke en zelfstandige BHV Instructeurs/ondernemers.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page