top of page

Branche Protocol verantwoord naar een (bedrijfs)opleiding/examen!

Bijgewerkt op: 9 jun. 2020

Dit vastgestelde protocol is gemaakt in samenwerking met:

Branche vereniging KVBE - MKB Nederland – MFFA® Europe - VNO/NCW.Uitgangspunten:

- Veiligheid deelnemers en personeel opleidingsinstituut staat ten alle tijden voorop.

- Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor ondernemers, medewerkers, en deelnemers.

- Focus van dit protocol is persoonlijke hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

- Deze afspraken gelden voor alle brancheactiviteiten.

- Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar onze branche gerelateerde voorlichting.

- De Brancheorganisatie (Branche vereniging KVBE) , MFFA® Europe, MKB Nederland, bedrijven en overheid communiceren over de afspraken.


Hygiëne en veiligheid:

Harde voorschriften Algemeen


- DE RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent :

o volwassenen, studenten en cursisten houden anderhalve meter afstand van elkaar.

o we wassen onze handen vaak en goed

o we schudden geen handen

o we hoesten in onze ellenboog

o we zitten niet aan ons gezicht

o we blijven thuis als we zelf, of iemand uit ons gezin, klachten heeft.


- De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de cursus-/opleiding-/examenlocatie (bij ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar zijn:

o desinfecterende hand gel

o zeep

o papieren handdoekjes o oppervlaktesprays


Deze richtlijnen vragen:

➢ Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting personeel en deelnemers.


➢ Duidelijkheid over hoe om te gaan met ‘social distancing’ binnen en rondom de opleiding/examenlocatie. Hiervoor zijn door Branche vereniging KVBE gedragsregels gemaakt voor de opleiders, examinatoren en cursisten, die gelden binnen de opleiding/examenlocatie zodat de veiligheid van deelnemers en docenten/trainers kan worden gewaarborgd. Bestaande huisregels van de opleiding/examenlocatie worden aangevuld met richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.


➢ Ter beschikking stellen ‘infographics’ vanuit de overheid, die op locatie wordt opgehangen en gedeeld via website, sociale media kanalen, etc. van de opleider / examenbureau / certificatie instituut.


➢ Eén of meerdere personeelsleden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.


➢ Verplichting opleiding/examenlocatie om de schoonmaak op orde te hebben. Locatie stelt zelf een richtlijn op waarin staat welke eisen gelden, hoe vaak er (geregistreerd) moet worden schoongemaakt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Dat is degenen die de Cursus- / Examen- / Opleidingslocatie faciliteert.


➢ Dit protocol is o.a. mede tot stand gekomen in samenwerking met specialisten van MKB Nederland - Branche vereniging KVBE - MFFA ® Europe – VNO/NCW.NB: In opdracht van de KVBE worden er door MFFA ® Europe, ter borging steekproefsgewijs controles uitgevoerd op de correcte uitvoering van dit protocol.


Voor de ondernemer/opleider/onderwijs-/exameninstelling:

- (Delen van) opleidingen en examens worden op 1.5 meter afstand gegeven.

- Er wordt gewerkt in vaste teams met een maximum van 12 cursisten per Instructeur/Examinator (mits de ruimte dat toe laat)

- Zorg dat er altijd voldoende hygiëne, zeep, desinfecterende middelen aanwezig zijn en zie erop toe dat medewerkers en deelnemers de middelen gebruiken.(bijv. ook regels ophangen in toilet en vaker schoonmaken).

- Deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven worden. Zorg ook voor dagelijkse reiniging van objecten die aangeraakt kunnen worden door deelnemers : zoals prullenbakken, ed.

- Zorg er voor dat de (Hygiëne)regels voor medewerkers en deelnemers ook op de website (pop-up of homepage) zijn gecommuniceerd, als ook via digitale weg.

- Communiceer regels voor deelnemers ook digitaal bij bevestiging afspraak/reservering.

- Verbied handen schudden, maak dit bedrijfsbeleid.

- Geef medewerkers, Instructeurs, Examinatoren en cursisten een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf / opleider/ onderwijs- / exameninstelling moet worden uitgevoerd.

- Geef medewerkers de instructie dat zij elkaar en deelnemers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

- Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.

- Zie er op toe dat alle trainers/examinatoren, deelnemers, en ondersteunend personeel die aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.

- Stel de aanwezige trainer/docent/examinator als een protocol-verantwoordelijke aan, d.w.z. hij/zij spreekt de deelnemers aan die zich niet aan het protocol houden.

- Zodra er updates komen op deze afspraken, communiceer deze dan altijd via de gebruikelijke communicatiekanalen.


Op locatie algemeen

- Hang hygiëneregels aan de buitenkant van de locatie waar wordt getraind, bij de ingang, en zorg er voor dat ze ook binnen worden herhaald.

- Zorg voor hand sanitizer bij de ingang, zie er op toe dat personeel en deelnemers die gebruiken.

- Markeer de 1,5 meter afstand voor de balie/toilet (wachtlijnen)/ gangen,…etc.

- Plaats plastic schermen als 1,5 meter afstand niet gehaald wordt (bijvoorbeeld bij balies).

- Beperk het aantal personen in de lift (max 3 personen), mits de afstand van 1.5 meter gegarandeerd kan worden. Anders gebruikt men de lift niet maar de trap.

- Zorg dat er op de locatie (gang, lokalen, trappenhuis) looppaden zijn aangeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. Indien mogelijk door een ingang naar binnen, en door een andere uitgang naar buiten.


In de lokalen

- Zorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder deurklinken en deuren aangeraakt hoeft te worden. MITS dit geen brandscheidingsdeuren betreft !

- Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.

- Zorg dat er in elk lokaal bij de ingang, papieren zakdoeken, desinfecterende gel, handschoenen, Pbm’s en oppervlaktesprays liggen.

- Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.

- Deelnemers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels en trainingsmaterialen af met desinfecterende spray, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.


Op de gang en in de pauzes

- Zie er op toe dat op de locatie looppaden zijn aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren.

- Indien mogelijk door één ingang naar binnen, en door een andere uitgang naar buiten.

- Gespreide pauzes als er meerdere opleidingsgroepen zijn

- Toezicht en begeleiding op de gang


Bij aankomst en vertrek

- Zie er op toe dat deelnemers 1 voor 1 met de 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.

- Bij de ingang van iedere opleiding/examenlocatie staat de 1,5 meter regel op een bord/poster, zoals je die nu overal (in winkels etc.) ziet hangen.

- Zorg dat de hand sanitizer er staat en voldoende gevuld is.

- Zet deuren open (MITS dit geen brandscheidingsdeur betreft) zodat deze niet door deelnemers geopend hoeven te worden.


Personeel en deelnemers in de opleiding/examenlocatie

- Houd ten allen tijde 1,5 meter afstand tot andere medewerkers en deelnemers.

- Was de handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken. - Schud geen handen.

- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.

- Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.

- Houd spullen schoon en desinfecteer ze

- Reis alleen, als het niet anders kan met het OV en ga niet carpoolen.

- Personeelslid en deelnemer met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden C), blijft thuis. (zou evt. bij lichte klachten wel afstandsonderwijs kunnen geven/volgen)

- Personeelslid en deelnemer komt niet naar het werk / de cursus / het examen, als iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of benauwdheidsklachten.


Overige

- Intake met opdrachtgevers en/of deelnemers vinden digitaal plaats.

- Vergaderingen en overleggen vinden digitaal plaats.


Voor leveranciers

- Houd 1,5 meter afstand.

- Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert.

- Draag handschoenen.

- Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden.

- Overweeg bezorging tot de deur.


Voor de Sport, Sportopleidingsinstituten en Sportaccommodaties.

Hiervoor verwijzen wij naar het algemene protocol voor de sport dat in samenwerking tot stand is gekomen door het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de bij hun aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF.


Dat protocol wordt mede ondertekend door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de dan geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Prof. Dr. M.J.M. (Mai) Chin A Paw, Sociale Geneeskunde VU ondersteunt dit initiatief: “Regelmatige lichaamsbeweging is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid: Bewegen helpt om de kans te verkleinen op hoge bloeddruk, hart- en vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere chronische aandoeningen. En meer specifiek voor Corona: lichaamsbeweging stimuleert je immuunsysteem, verbetert de conditie van hart en longen, verbetert je humeur en vermindert gevoelens van angst en stress. Voor kinderen is lichaamsbeweging essentieel voor een optimale groei en ontwikkeling. Ik pleit er dan ook voor dat sportaccommodaties zo snel als mogelijk weer op een verantwoorde manier worden geopend. De opzet van het POS is een goed initiatief hiervoor.”Werkgever, werknemer, cursist én opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand

Volgens de 1,5 meter - wet/ regelgeving ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplek bij de werknemers en hun werkgever. Wanneer een beheerder of gebouw eigenaar opdrachten verstrekt aan bedrijven en personen om werkzaamheden uit te voeren, worden die juridisch als (mede)opdrachtgevers gezien en kunnen op basis van het burgerlijk wetboek, aansprakelijk worden gehouden wanneer zij tekort zijn geschoten in het nemen van hun verantwoordelijkheid.


Veiligheid op locatie Voor bedrijven waarvan de medewerkers voortdurend op andere locaties werken is het onhaalbaar om overal vooraf de locatie persoonlijk te beoordelen op aanwezigheid van veiligheidsmiddelen. Daarom wordt er van de opdrachtgever, als beheerder van de werkplek, verwacht dat de werkplek veilig is ingericht. Als er bijvoorbeeld tijdens EHBO of BHV werkzaamheden op een locatie geen veiligheidsvoorzieningen zijn verstrekt, kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de overtreding en geeft de docent / instructeur dan geen les, maar zullen de kosten wel doorberekend worden.


Goede voorlichting van groot belang Het gebruik maken van de juiste beschermingsmiddelen bij een bepaalde activiteit kan het verschil maken, net als een correcte reiniging en goed onderhoud van deze middelen. Ook bewustwording bij werknemers is belangrijk. Als een werkgever de juiste PBM (Persoonlijke Bescherming Middelen) ter beschikking stelt, maar er niet bij vertelt hoe en wanneer de werknemer deze dient te gebruiken, wordt het risico op besmetting immers niet kleiner. De werkgever dient hiertoe maatregelen te treffen door voorlichting, trainingen, toezicht te houden op het gebruik en te zorgen voor regelmatig onderhoud.


Praktische invulling op locatie Voor de specifieke consequenties en uitwerking hiervan naar de praktijk van het lesgeven en/of examineren, heeft de BHV/EHBO Instructeurs Branchevereniging KVBE natuurlijk reeds de vertaalslag gemaakt. Dat staat hier niet vermeld, want papier is geduldig. En per individu zelf met een stapeltje protocollen aan de slag gaan, levert een ongewenste schijnveiligheid op. Want het gaat nu uiteraard om de praktische uitwerking en borging hiervan voor jouw onderneming. Omdat je; ter voorkoming van boetes of zelfs sluiting; deze regels en voorschriften niet alleen moet kennen, maar ze dus ook praktisch moet kunnen implementeren en borgen, volg je daartoe eerst een praktijk workshop via de KVBE. Na succesvolle afronding daarvan, wordt je als Covid-19 proof Instructeur geregistreerd. Dan werk je pas echt veilig en geborgd! De correcte uitvoering hiervan wordt nadien tussentijds steekproefsgewijs door MFFA ® Europe gecontroleerd. (www.mffaeurope.nl)Arbeidshygiëne strategie De Arbowet verlangt van werkgevers dat zij de benodigde maatregelen nemen in een bepaalde volgorde, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. Dat wordt een arbeidshygiëne strategie genoemd dit vullen wij aan met de nieuwe maatregelen zoals het RIVM die heeft opstelt.


De arbeidshygiëne strategie ziet er als volgt uit :

- Bronmaatregelen De werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: 1,5 meter afstand bewaren. Voldoende ruimte beschikbaar stellen is een veiliger alternatief.


- Collectieve maatregelen Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of het laten werken met een kleinere groep.


- Individuele maatregelen Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zodanig organiseren dat werknemers minder risico lopen (en de lessen net als bij medische keuringen : één op één plaatsvinden).


- Persoonlijke beschermingsmiddelen Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: Mondkapjes - Veiligheidsbrillen – Handschoenen - Desinfectie middelen.


Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Als de Inspectie SZW constateert dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan kan behalve de werkgever ook de werknemer in overtreding zijn. De werkgever kan de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vastleggen in de arbeidsovereenkomst of in de huisregels. De werkgever heeft de plicht naast het geven van voorlichting en instructies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, ook afdoende toezicht te houden.

Aan de slag

Wenst u ook met de uitvoering van dit Branche BHV/EHBO protocol aan de slag te kunnen gaan als zelfstandig ondernemer?

Neem dan contact met ons op en sluit u aan bij KVBE.

Na succesvolle afronding van de workshop kun je al gelijk aan de slag.

Want ….. we moeten het samen waarmaken, borgen en doen !


Contact:

Tel :  + 31 (0)6 -  38 34 11 46


Bij geen gehoor of in gesprek:


Tel.:  + 31 (0)6 - 54 96 37 93 

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page