top of page

ZZP’er en opdrachtgevers “let op je tellen !”

Wet DBA blijft gehandhaafd

Voor de regelgeving inzake de inzet van een ZZP’er moet worden aangesloten bij de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Deze wet is ingevoerd als de opvolger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Volgens het demissionaire Kabinet voldoet de wet DBA echter niet en heeft zij in het jaar 2020 besloten om deze te vervangen. Nu er geen regering tot stand komt laat de nieuwe wetgeving op zich wachten en wordt de wet DBA voorlopig gehandhaafd. We gaan kort in op de gevolgen van het voorlopig voortzetten van de Wet DBA. Op grond van de wet DBA dient tussen de ZZP’er en de opdrachtgever een overeenkomst op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurd model gesloten te worden. We zien helaas vaak dat er in deze overeenkomsten geen duidelijk omschreven opdracht, inhoud van de werkzaamheden en het zelfstandig uitvoeren van deze opdracht is opgenomen. Er wordt meestal volstaan met een globale omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, zoals : het verrichten van bouwwerkzaamheden of het uitvoeren van zorgtaken.


Handhaving Belastingdienst

Door de Belastingdienst wordt op dit moment niet gehandhaafd waardoor de overeenkomsten niet inhoudelijk getoetst worden. Dit biedt echter geen vrijwaring voor de toekomst. Mocht de Belastingdienst tot handhaving overgaan en constateren dat uit onder andere de overeenkomst tussen ZZP’er en opdrachtgever daarbij de inhoud van het werk onvoldoende is vastgelegd en de zelfstandigheid onvoldoende wordt beschreven, dan kan zij het standpunt innemen dat sprake is van een dienstverband met alle (fiscale) gevolgen van dien, zoals naheffing (loon)heffingen, boetes en rente.

Daarnaast worden er nu overeenkomsten opgesteld welke ook in de toekomst nog van toepassing zijn, omdat deze niet aan de hand van bijvoorbeeld nieuwe of gewijzigde wet- en regeling aangepast worden. Dit kan betekenen dat ook naar de toekomst toe, het van belang is dat de overeenkomsten op de juiste wijze zijn opgesteld, de opdracht voldoende duidelijk is omschreven en onderbouwd, er een resultaatverplichting wordt opgenomen, eventuele kwaliteitseisen worden gedefinieerd en de verantwoordelijkheden worden beschreven. Daarnaast zullen de werkzaamheden overeen dienen te komen met hetgeen beschreven is in de overeenkomst.


Extra ruimte aanpak schijnconstructies

Dat bovenstaande leeft binnen de politiek blijkt uit twee recent aangenomen moties. In de eerste motie wordt de regering verzocht om ook in het jaar 2022 (net als in het jaar 2021) extra opsporingsbudget uit te trekken voor handhaving van de aanpak schijnconstructies. De tweede aangenomen motie ziet op het inzetten van de web module in een specifieke sector, als voorbeeld wordt gegeven de gezondheidszorg.


Bron: Taxence.nl

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page